VAD ÄR NORMER?

Normer är osynliga regler för hur vi t ex ska bete oss, se ut, var vi ska befinna oss, vad vi ska arbeta med, hur vi ska leva och vad vi ska tycka om. Normer finns överallt runt omkring oss och upprätthålls av alla bland annat genom våra reaktioner på sådant som bryter mot normerna och vår acceptans av det och de som befinner sig inom ramen för de aktuella normerna. Normer styr inte bara förväntningar på hur en människa bör se ut och leva osv utan också exempelvis hur hus byggs och stadsarkitektur ser ut, fordons utformning, myndigheters struktur och formuleringen av lagtexter - allt byggs upp utifrån specifika normer som utgår ifrån en viss typ av människa (en viss funktionsförmåga, ålder, etnicitet, trosuppfattning, klass med mera). Normer märks oftast bara när någon, du själv eller någon annan, bryter mot dem. Normerna som styr hur vi förväntas bete oss, välja, leva och vara ser olika ut beroende på ditt kön, ålder, etnicitet, funktionsförmåga, sociala status och klass etc - och normer drabbar därför olika människor på olika sätt. 

Normer ser olika ut i olika samhällen men kan också skilja sig åt inom ett samhälle - det finns normer på samhällsnivå och på lokal nivå. Dock måste lokala normer alltid i någon mån anpassas till samhällsnormerna. Normer är något vi skapar och upprätthåller gemensamt. En enskild individ kan upprätta egna normer för hur den ska leva och bete sig men dessa ställs då i relation till samhällets normsystem (och ses som normativa eller normbrytande) – det går inte att helt separera sig från samhällets normer.

Normsystemet är en del av det sociala samspelet och den gruppdynamik som ständigt pågår mellan individer och mellan grupper i samhället. Normer är starkt knutna till makt i samhället och i relationer mellan människor. Samtidigt som normer är ett slags socialt hjälpmedel som får samhällen och relationer att fungera så skapar de också risker för utsatthet och diskriminering: Normer styr om det är mer eller mindre möjligt för en viss individ att t ex göra karriär eller leva i enlighet med sina önskemål. De begränsningar som personer som bryter mot normer får utstå sträcker sig från obehaget i att bli uttittad, svårigheter att göra sig förstådd och bli en självklar deltagare i klassen/på arbetsplatsen till svåra trakasserier inkluderat hot och våld och livslånga svårigheter att få ett jobb.

Normer kan aldrig elimineras från ett samhälle eftersom de är en viktig och grundläggande del av det mänskliga sociala samspelet. Men vi behöver uppmärksamma normerna och identifiera de tillfällen då de hindrar oss att uppnå de svenska grundlagsstadgade demokratiska värderingarna om lika värde och lika rättigheter.